Mẫu 130 – Rằn ri trắng đen

Mẫu 129 – Răng mê cung
30/05/2016
Mẫu 133 – Caro xanh
10/11/2016

Mẫu 130 – Rằn ri trắng đen