Mẫu 91 – Trừu tượng

Mẫu 90 – Chữ chuối
28/03/2015
Mẫu 55 – Cờ Mỹ đen
28/03/2015

Mẫu 91 – Trừu tượng