Mẫu 96 – Thuyền xanh – Old

Mẫu 56 – Vệt sơn
29/03/2015
Mẫu 97 – 1972 Vàng
29/03/2015

Mẫu 96 – Thuyền xanh – Old